សំនួរចម្លើយ

យើងផ្តល់ជូននូវគណនីចរន្ត,គណនីបញ្ញើសម្សំប្រាក់,កម្ចីនិងគណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុន។
អ្នកអាចទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម,រឺក៏អាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនយើងខ្ញុំ។
Copyright © 2018 B.I.C (Cambodia) Bank PLC.