ប៊ី អាយ ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង

ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង

ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលបានដាក់បញ្ចូលនិងចុះបញ្ជីនៅក្នុងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី។ មានដូចជាប្រទេសឡាវ ហ្វីលីពីន និងក្រុមហ៊ុន Prime Street Advisory Co. , Ltd របស់ប្រទេសថៃ។ Asia Investment and Financial Services Co., Ltd ។ ប្រទេសឡាវ គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប៊ី. អាយ.ស៊ី ប៊ែងនៅប្រទេសឡាវ។
ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីសហគ្រាសដែលចេញដោយក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា "ធនាគារជាតិ") ។ ធនាគារបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ស៊ីគឺផ្តល់សេវាលើ:
១.ប្រមូលប្រាក់ និងទទួលប្រាក់បញ្ញើដាក់ប្រាក់បញ្ញើរយះខ្លី មធ្យម និងរយះពេលវែងពីសាជីវកម្មអង្គការនិងបុគ្គលផ្សេងៗទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។
២.ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាឥណទានខ្នាតតូចរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែងរបស់ធនាគារដល់សាជីវកម្មអង្គការនិងបុគ្គលផ្សេងៗ។
៣.ធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេស និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ,ការបញ្ចុះតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម និងឯកសារមាន
តម្លៃ។
៤.ផ្តល់សេវាប្រតិបតិ្តការរវាងអតិថិជន និងសេវាកម្មធនាគារផ្សេងទៀតដែលបានអនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ទស្សនវិស័យរបស់ធនាគារប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក

ដើម្បីក្លាយជាធនាគារដែលឈានមុខគេយើង នឹងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដល់អតិថិជនហើយនិងដំណោះស្រាយថ្មីៗដែលប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

បេសកម្មរបស់យើង

ដើម្បីក្លាយជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកដ៏ល្អបំផុតយើងត្រូវតែឆ្លាតវៃនិងរហ័សក្នុងការបង្កើតផលិតផលកាន់តែច្រើនដល់អតិថិជនរបស់យើង។ ដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតនិងជាក់ស្តែងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
ហើយយើងក៏បានប្តេជ្ញាបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជននិងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
យើងនឹងកែលម្អឥតឈប់ឈរនៃសេវាកម្មអាជីវកម្មរបស់យើងដោយបន្តការវិនិយោគជាមួយលោកអ្នក គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។
ភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអតិថិជនរបស់យើងនឹងត្រូវបានកសាងឡើងលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាពស្មោះត្រង់ និងការយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។
Picture

ខែសីហា 2018

ប៊ី.អាយ.សីុ (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការដោយជោគជ័យពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីដំណើរការធនាគារ។

2018
Copyright © 2018 B.I.C (Cambodia) Bank PLC.