ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់ក្រុមហ៊ុន

រៀបចំសាច់ប្រាក់ជំនួញរបស់លោកអ្នកឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈគណនីដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើងអំពីដំណោះស្រាយដែល ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក អាចផ្តល់ជាទំនុកចិត្តអោយលោកអ្នកនូវកំណើនអាជីវកម្ម។

គណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន

គណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន

គណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដោយទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនពីគណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន។ លោកអ្នកអាចទូទាត់តាមវិធីងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សដោយប្រើមូលប្បទានប័ត្រដែលផ្តល់ដោយធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក ។រួមជាមួយនឹងការជួយបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើប្រតិបត្តិការជំនួញរបស់លោកអ្នកផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀតមិនមានការរឹតបន្តឹងលើចំនួនទឹកប្រាក់ និងចំនួននៃការដាក់ ដកប្រាក់ដោយប្រើគណនីចរន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្បើយ។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់គឺជាគណនីមួយដែលមានកម្រិតហើយត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនម្នាក់ៗឬក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម។ សម្រាប់កំឡុងពេលថេរមួយដែលមានអត្រាថេរនៃអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឬប្រាក់ចំនេញនៅកាលកំណត់។ប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានកត់ត្រានៅលើបង្កាន់ដៃដាក់ប្រាក់ដែលត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ការប្រាក់និងការដកសាច់ប្រាក់នៅមុនកាលកំណត់ឬដល់កាលកំណត់។
- តុល្យភាពបើកចំហអប្បបរមា: 4,000,000 រៀល, ថៃបាត 15,000, ដុល្លារ 500
- មិនមានការរឹតបន្តឹងលើចំនួនទឹកប្រាក់និងទំហំនៃការដាក់ប្រាក់។
- មិនមានថ្លៃសេវាថែទាំប្រចាំខែ។
Copyright © 2018 B.I.C (Cambodia) Bank PLC.