រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក 4060 4080
ប្រាក់បាត 31.82 33.41
កាលបរិច្ឆេទ :  04-04-2020  
  KHR USD THB
ការរក្សាទុកគណនីប្រាក់បញ្ញើ 1.00% 0.50% 0.50%
គណនីមានកាលកំណត់ 3 ខែ 2.50% 2.00% 1.00%
គណនីមានកាលកំណត់ 6 ខែ 3.50% 3.00% 2.00%
គណនីមានកាលកំណត់ 12 ខែ 5.00% 4.50% 3.00%
គណនីមានកាលកំណត់ 24 ខែ 5.50% 5.00% 3.00%
គណនីមានកាលកំណត់ 36 ខែ 6.50% 6.00% 3.50%
Copyright © 2018 B.I.C (Cambodia) Bank PLC.